Zilver

Alles ovr zilver lees je bij Edelmetalist. De verkoop site voor goud, zilver in de vorm van baren en munten.

Het spreekt voor zich dat hier op onze website naast goud ook zilver niet mag ontbreken. Zilver is een product welke we vandaag de dag in ongelofelijk veel verschillende, hedendaagse toepassingen terug kunnen vinden. Ten tijde van de jaren ’60 werd het bijvoorbeeld op aanzienlijke schaal gebruikt in de fotografie. Tegenwoordig kan er echter worden vastgesteld dat zilver in alle sectoren een belangrijk en vaak gevraagd basismateriaal is. Bovendien spreekt het voor zich dat er ook niet mag worden vergeten dat zilver een grondstof is waarin mensen kunnen beleggen. Omwille van het feit dat het aantal toepassingen van zilver in de praktijk alleen maar verder blijft toenemen kan er bovendien worden gesteld dat de zilverprijs in de toekomst alleen maar verder zal toenemen. Bent u ook geïnteresseerd om meer te weten te komen over zilver? Dan is de informatie op deze pagina zeker en vast iets voor u!

Wat is zilver?

Naam: Zilver / Argentum
Symbool: Ag
Atoomnummer: 47

Buiten goud, evenals de metalen die deel uitmaken van de zogenaamde platinagroep, is zilver één van de meest bekende edelmetalen. Zilver wordt in de praktijk reeds geruime tijd gebruikt bij de productie van niet alleen munten, maar ook juwelen en sieraden. Het zijn de eigenschappen van zilver, waaronder haar relatief lage schaarste, de fantastische witte kleur, de kneedbaarheid evenals de weerstand tegen atmosferische oxidatie welke hiervan aan de basis liggen.
Ondanks het feit dat er van zilver bekend is dat ze wijdverspreid is in de natuur is het zo dat haar totale aanwezigheid toch weer relatief beperkt is in vergelijking met andere metalen die op de markt zijn terug te vinden.
Zilver wordt gevormd in stollings- evenals metamorf gesteente en wordt daardoor vaak aangetroffen in mineralen welke zilververbindingen bevatten. Dit zorgt er voor dat zilver vaak een bijproduct van mijnbouw vormt zoals bijvoorbeeld lood, koper evenals zink.
Zilver beschikt in vergelijking met alle andere metalen welke op de markt zijn terug te vinden over de hoogste, bekende elektrische en thermische geleidbaarheid. Bovendien is het zo dat zilver eveneens is gelegeerd met andere elementen waaronder nikkel en palladium. Op deze manier kan ze worden gebruikt in elektrische contacten. Verder is het zo dat zilver eveneens wordt gebruikt als zogenaamde katalysator. Dit niet in het minst omwille van haar unieke vermogen om ethyleen om te zetten in ethyleenoxide. Het betreft hier een voorloper van menig aantal organische verbindingen. Zilver kan in de praktijk worden bestempeld als één van de edelste (met andere woorden dus één van de minst chemisch reactieve) overgangselementen welke er bestaan.

De geschiedenis van zilver

Door de eeuwen heen werd zilver steeds beschouwd als een waardevol materiaal die over een groot aantal verschillende toepassingen beschikt. Na goud is het dan ook zo dat zilver zich het meest vervormbare metaal mag noemen. Dit schept natuurlijk perspectieven voor ambachtslieden met het doel om decoratieve items te maken. In het verleden werden er niet alleen zilveren ornamenten, maar ook decoraties gevonden in koninklijke graven. Deze vondsten gaan ver terug in de tijd, meer bepaald tot het jaar 4000 voor Christus. Het is waarschijnlijk dat niet alleen goud, maar ook zilver in 800 v.Chr. Reeds werd gebruikt in de landen welke zich tussen de Indus en de Nijl bevonden. Dit uiteraard als vorm van betaalmiddel. Oude beschavingen associeerden zilver omwille van haar grijswitte kleur met de maan. Deze contrasteert met goud evenals de correlatie met de zon. In het bijzonder door de Egyptenaren werd zilver bestempeld als nagenoeg het perfecte materiaal. Alleen goud genoot dan ook een hoger aanzien. Dit werd ook zeer duidelijk gemaakt door de symbolen die aan beide metalen werden toegekend. Goud kreeg namelijk het symbool van een cirkel toegekend terwijl er voor zilver gebruik werd gemaakt van het symbool van een halve cirkel.
De eerste documentatie die betrekking had tot zilverwinning neemt ons mee ver terug in de tijd, meer bepaald naar het jaar 3000 v.Chr. De eerste documentatie stamt af uit Anatolië, vandaag bekend als Turkije. Verder is bekend dat ten tijde van het jaar 1200 v.Chr. een aanzienlijk deel van de zilverproductie verschoof van die regio naar de Griekse mijnen. Dit ondanks het feit dat er ook verspreid over Europa evenals West-Azië aan zilverwinning werd gedaan. Omwille van het feit dat zilvererts globaal gezien lood bevat, werden de slaven gedwongen om in de mijnen te werken. Dit omdat op deze manier werd voorkomen dat de ‘vrije mannen’ zouden komen te sterven aan loodvergiftiging. Dat was geen loze dreiging, want menig aantal mensen waren reeds gestorven aan dit type van vergiftiging.
Een grote zilvermijn welke zich in de nabijheid van de Griekse hoofdstad Athene bevond beschikte over de mogelijkheid om rond het jaar 500 v.Chr. de eerste marine van Athene te financieren. Het was deze marine die zonder enige twijfel mee aan de basis lag van het ontstaan van de machtige stadstaat. Na afloop van de Eerste Punische Oorlog welke plaatsvond in de jaren 250 v.Chr. waren het de Carthagers welke de Spaanse mijnen overnamen. De inkomsten die voortvloeiden uit deze mijnen werden vervolgens gebruikt om schulden mee af te betalen.
Ten tijde van de tweede Punische Oorlog kwamen de mijnen onder de controle van de Romeinen. Zij gebruikten de inkomsten uit de mijnen vervolgens om hun nieuwe veroveringen mee te financieren. Rond het jaar 100 na Christus groeiden de Spaanse mijnen uit tot de belangrijkste leveranciers van zilver voor het Romeinse Rijk. Het belang van zilver nam bovendien sterk toe voor de handel langs de Aziatische kruidenroutes. Om het metaal klaar te stomen voor de export werd het in dunne platen gehamerd. Deze platen kregen de naam ‘platum argentum’. Later werd er voor gekozen om deze naam in te korten tot ‘plata’. Dit betekent… hoe kan het ook anders, zilver! De zilverwinning bleef vervolgens toenemen en breidde zich uit naar tal van andere landen. Heel wat van deze landen bevonden zich overigens in Centraal-Europa. Tussen het jaar 750 en 1.500 na Christus vond er een enorme groei plaats in de zilverproductie. Dit grotendeels als gevolg van de technologische vooruitgang.

Uitbreiding van de zilverproductie

Het is algemeen bekend dat de zoektocht naar goud een bijzonder grote invloed heeft gehad op de ontdekking van de Nieuwe Wereld welke plaatsvond in het jaar 1492. Het is echter eveneens zo dat de oversteek van de oceaan de rol van zilver als het ware opnieuw heeft uitgevonden. De zilverwinning nam stevig toe tussen het jaar 1500 en 1800. In deze tijd was het zo dat maar liefst 85 procent van de volledige wereldproductie op het gebied van zilver plaatsvond in de landen Mexico, Bolivia en Peru. Continue innovaties zorgden er bovendien ook voor dat de zilverproductie stevig piekte in Noord- evenals Centraal-Amerika evenals in Australië en Europa. Deze laatste eeuw kon er bovendien worden vastgesteld dat er een aantal aanzienlijke doorbraken waren voor wat zilverwinning betrof. Het gaat hierbij om:

 1. Het boren met behulp van stoom;
 2. De ontwatering van mijnen;
 3. Een aanzienlijke verbetering van het transport;

Deze verbeteringen en doorbraken zorgen er voor dat ons vermogen om zilver te scheiden van andere ertsen continue wordt verbeterd. Op moment van schrijven is het zo dat de volgende landen de leidende landen zijn op het gebied van zilver(productie):

 • Mexico;
 • Peru;
 • China;
 • Chili;
 • Australië;
 • Polen;

Karaatgehalte bij zilver

Menig aantal mensen gaan er vanuit dat er voor zilver net als bij goud wordt gesproken over een bepaald karaatgehalte. Dat is echter niet correct. Voor goud geldt dat de fijnheid op twee verschillende manieren kan worden weergegeven, namelijk:

 1. Op een schaal van 1 tot 1000;
 2. In karaat (onderverdeeld van 1 tot en met 24);

In Nederland is het zo dat er doorgaans gebruik wordt gemaakt van 14 karaat goud. Dit staat aldus gelijk aan 585 (1000ste) goud. Dit betekent concreet dat er voor elke duizend eenheden edelmetaal gewicht er 585 eenheden zuiver goud zijn verwerkt in het edelmetaal in kwestie. Mocht u dit willen uitrekenen in het aantal karaat dan zou de berekening als volgt zijn:
24 (karaat) x de puurheid (in dit geval dus 0,58) komt uit op 14,04. Concreet gaat het hierbij dus om 14 karaat goud. Voor zilver geldt een dergelijke berekening in karaat dus niet. In het geval van dit edelmetaal wordt de verhouding dan ook aangeduid in duizendste delen.

De zuiverheid van zilver

Wanneer we het hebben over de zuiverheid van zilver kan er worden vastgesteld dat de vaakst voorkomende zuiverheid van zilver in de edelmetaalindustrie het ‘fijn zilver’ is. Eén van de belangrijkste misverstanden welke er bestaan met betrekking tot zilver is dat ‘sterling zilver’ over dezelfde puurheid zou beschikken als ‘fijn zilver’. Dat is niet correct. In realiteit is het dan ook zo dat er één graad zilver is die zuiverder is dan beide. Net zoals er ook geldt voor goud is het zo dat de verschillen tussen dit cijfer evenals het cijfer eronder oneindig klein en bijgevolg ook onbelangrijk zijn voor de gewone belegger. De verschillen waarvan sprake is tussen dit type van kwaliteit zilver evenals sterling zilver zijn echter wel de moeite waard om te vermelden. Deze wordt meteen duidelijk middels het onderstaande overzicht.
925: Dit is ‘sterling zilver’. In de praktijk is het zo dat er naar dit type van zilver niet zelden wordt verwezen als zijnde ‘925 zilver’;
999: Wellicht de vaakst voorkomende zuiverheid op de beleggersmarkt. In dit geval is er sprake van het ‘fijn zilver’. Het is dit type zilver waar gebruik van wordt gemaakt bij de productie van baren evenals populaire munten.
999.9: Dit type van zilver staat bekend als ‘ultrafijn zilver’. Dit type van zilver wordt gebruikt bij de vervaardiging van een reeks populaire munten. Eén van de bekendste munten die in dit type van zilver fijnheid wordt geproduceerd is de zogenaamde zilveren Maple Leaf. Dit is dan ook één van de puurste zilveren munten welke er op de markt bestaan.

Wat is sterling zilver?

Uit de praktijk blijkt dat zilver niet zoveel is vervalst als goud. Dit gezegd zijnde is het wel zo dat het zogenaamde sterling zilver bijzonder vaak voorkomt en 92,5 procent aan zilver bevat. Voor de resterende 7,5 procent wordt er doorgaans gebruik gemaakt van koper. Dit gezegd zijnde is het zo dat hier ook andere metalen voor gebruikt kunnen worden.
In tegenstelling tot wat men vaak denkt is het zo dat er bij sterling zilver niet voor is gekozen om de kwaliteit van het metaal in functie van een maximalisering van de winst te veranderen. Deze keuze werd dan ook gemaakt om het materiaal te versterken met als doel om functionele items te maken. In de praktijk is het dan ook zo dat er bij de vervaardiging van menig aantal verschillende zaken gebruik wordt gemaakt van sterling zilver. Denk hierbij niet alleen aan servies, maar ook aan bijvoorbeeld aanstekers, in het verleden bestek, cigarettenkokers, etc.
Het is compleet normaal dat sterling zilver niet zo vaak voorkomt in edelmetaal munten of baren. Dit is het gevolg van het feit dat beleggers uiteraard de voorkeur geven aan het puurdere ‘fijne zilver’. In het verleden was het zo dat er circulatiemunten werden geslagen welke beschikten over een zuiverheid op vlak van zilver variërend van 50 procent zilver tot 90 procent zilver. Het merendeel van de Britse munten die werden geproduceerd tussen 1920 en 1947 beschikten over een zuiverheid van 50 procent zilver. Voor de Canadese evenals Amerikaanse munten van voor het jaar 1960 gold dat ze over een zuiverheid van 90 procent zilver beschikten. In Nederland was het zo dat er bij de productie van niet alleen de guldens, maar ook de rijksdaalders gebruik werd gemaakt van een 720/1000ste zuiverheid. Dit is meteen ook de belangrijkste reden waarom zilveren munten tot op de dag van vandaag nog altijd rouleren in de markt en worden gekocht tegen een bepaalde zilverprijs. Vandaag de dag worden de munten in een voordeligere legering van koper-nikkel geslagen.

De zilverprijs

De classificatie waar zilver als ‘edelmetaal’ over beschikt zorgt er voor dat zilver deel uitmaakt van een bescheiden groep met waardevolle goederen. Het gaat hierbij verder ook om goud, platina evenals palladium. Dit prachtige witmetaal beschikt over een enorme populariteit omwille van haar unieke eigenschappen evenals relatieve schaarste. Ondanks het feit dat de vraag naar zilver constant is gebleven is het zo dat de prijs van het edelmetaal aanzienlijke verschillen kan vertonen. Hieronder volgen tien factoren welke mee aan de basis kunnen liggen van de prijsverandering(en) die zilver doormaakt.
Het begrijpen van de prijstrends waar zilver zich door kenmerkt vereist een zorgvuldige studie van een aantal verschillende factoren. Enkele van deze markt-dynamieken werken als het ware tegen elkaar in. Dit zorgt er voor dat het bestuderen van de zilverprijzen in de praktijk aanzienlijk complexer wordt. Op het ogenblik dat de productiekosten een bepaald niveau hebben bereikt, is het bijvoorbeeld zo dat een marktprijs onder die kosten minder mijnbouw evenals levering oplevert. Anderzijds zorgen hogere zilverprijzen ook voor de ondersteuning van niet alleen een duurdere mijnbouw, maar ook productie. In deze situatie zal het aanbod op de markt dus toenemen.
Door serieuze analisten evenals geschoolde beleggers wordt er in de praktijk voor het evalueren van de zilverprijs rekening gehouden met tien verschillende prijsfactoren. Op basis van deze factoren wordt er uiteindelijk besloten of men overgaat tot het aankopen of verkopen van zilver. Elk van deze factoren vereist uiteraard een uitgebreid onderzoek evenals studie. Dit niet in het minst met betrekking tot de onderlinge relaties waarover ze beschikken. Bent u zich bewust van deze marktbewegingen? Dan zult u kunnen vaststellen dat u meteen ook zult begrijpen waarom de markttrends een stijgende of dalende trend kunnen vertonen. Let wel, ondanks het feit dat een bepaalde factor op een zeker ogenblik speciale aandacht kan krijgen, het is altijd van cruciaal belang om ze allemaal in hun context te bekijken. Alleen op deze manier zult u met zekerheid de prijsbewegingen van zilver zowel op korte als op lange(re) termijn kunnen begrijpen. De 10 factoren waarvan sprake is zijn in ieder geval de volgende:

 1. Het spel van vraag & aanbod;
 2. De zilver schroot;
 3. Technologie;
 4. Economische trends;
 5. Nationale evenals mondiale economische trends;
 6. De inflatie waarvan sprake is;
 7. De koers van de dollar;
 8. De actuele goudwaarde;
 9. Rentetarieven;
 10. Het actuele overheidsbeleid;

Lees hier het volledige artikel met informatie over de totstandkoming van de zilverprijs.
In het kort zijn het dus de bovenstaande 10 factoren die samen bepalend zijn voor de totstandkoming van de zilverprijs. De markt zal aan de hand van deze factoren immers bepalen wat de actuele waarde is van het zilver. Deze wordt vervolgens weergegeven in troy ounce of per kilo. In ieder geval mag het duidelijk zijn dat dit absoluut een onderwerp is welke altijd goed moet worden opgevolgd.

Investeren en / of beleggen in zilver

Voor menig aantal investeerders en / of beleggers geldt dat ze in de praktijk ongelofelijk veel tijd besteden aan het beslissen of men over zal gaan tot het aankopen van goud en zilver of niet. De verstandige belegger of investeerder heeft beiden echter reeds in zijn of haar portefeuille zitten. Voor goud geldt dat ze een ultieme verzekering evenals bescherming biedt tegen onzekere, economische tijden. Voor zilver geldt in de praktijk dan weer vooral dat het een meer speculatieve investering is. Beide metalen zijn gewoonlijk belegde activa. Dit gezegd zijnde is het zo dat zilver een compleet andere investering is. Omwille van deze verschillen kan het in de praktijk aan te raden zijn om zowel goud als zilver te bezitten.

Een speculatieve investering

Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat zilver niet over hetzelfde beveiligingsniveau beschikt als goud. De constante schommelingen waarvan sprake is zorgen er echter voor dat er heel wat mogelijkheden bestaan om met winst te kopen of te verkopen. Hierdoor kan zilver met recht en rede worden omschreven als een speculatieve investering. De geschiedenis leert ons in ieder geval dat een investering in zilver heel wat risicovoller is ten opzichte van de veilige haven die goud toch wel is.

Een investering voor de lange(re) termijn

Er is nog een belangrijk verschil van toepassing tussen goud en zilver. In tegenstelling tot bij goud geldt voor zilver namelijk dat zowel alle zilverbaren evenals de zilvermunten belast worden. Deze belasting gebeurt tegen een door de nationale overheden vastgesteld tarief. Het is net de belasting over de toegevoegde waarde of de BTW die er voor zorgt dat in de praktijk nog steeds een groot aantal investeerders toch eerder de voorkeur geven aan goud boven zilver. Let wel, voor Nederland geldt dat zilveren munten in het merendeel van de gevallen wel onder de zogenaamde margeregeling vallen. Dit zorgt er voor dat de uiteindelijke opslag op vlak van BTW best wel meevalt. Echter, voor zilverbaren geldt dat er wel degelijk een totaal BTW-percentage van 21 procent over dient te worden betaald. In het bijzonder voor particulieren brengt dit uiteraard een behoorlijke hap uit de eventuele koerswinst met zich mee. Dit geldt uiteraard niet voor zakelijke investeerders in zilver. Zij kunnen namelijk de betaalde BTW op de zilverbaren uiteindelijk perfect recupereren.
Klik hier voor meer informatie met betrekking tot alle BTW gerelateerde zaken in verband met de aankoop van (zilveren) munten en baren.

Portfolio Diversificatie

Eén van de belangrijkste regels onder beleggers is dat u er altijd voor moet zorgen dat er sprake is van voldoende diversificatie binnen uw beleggings- of investeringsportefeuille. Dat lijkt voor de hand liggend, maar dat is in de praktijk zeker niet altijd het geval, in tegendeel. Het bezitten van fysieke zilveren munten en / of muntbaren kan er in de praktijk voor zorgen dat de diversificatie van uw individuele beleggingsportefeuille aanzienlijk kan toenemen. Bijgevolg vindt er een spreiding van het risico plaats en wordt er extra bescherming gerealiseerd ten opzichte van andere investeringen.

Eenvoudig om te wisselen

Wanneer er onzekere tijden aanbreken is het zo dat individuen er vaak voor kiezen om over te gaan tot het aankopen van zilver (evenals goud) als alternatieve valuta. Op deze manier hoopt men zichzelf te kunnen beschermen tegen elke mogelijke situatie waarin de standaard valuta waar gebruik van wordt gemaakt (zoals bijvoorbeeld de euro) veel of al haar waarde verliest.
Met bovenstaande in gedachten is het zo dat zilver een compleet andere optie is dan goud. Neem nu bijvoorbeeld de kleine zilvereenheden zoals de zilveren munten. Deze vormen een ideale valuta om alledaagse artikelen te ruilen of te betalen. Dit niet in het minst omdat deze eenheden uiteraard over een relatief beperkte waarde beschikken. We maken een kleine vergelijking. Voor gouden munten en goudbaren geldt dat ze gemiddeld zo’n 75 keer waardevoller zijn in vergelijking met zilver. Dit zorgt er voor dat ze in de praktijk dan ook uitsluitend geschikt zijn om te gebruiken als ruilobject voor veel grotere items of activa.
Wilt u er op een zeker ogenblik voor kiezen om de zilveren munten of baren waarin u heeft geïnvesteerd terug om te ruilen voor cash? Dan zult u kunnen vaststellen dat dit zeer eenvoudig kan gebeuren. Een zilveren munt of zelfs een zilveren baar van bijvoorbeeld één kilogram vertegenwoordigen allen een waarde welke vrij eenvoudig is om te zetten. Breng een bezoek aan een verkoopplatform, biedt de objecten te koop aan en u zult kunnen vaststellen dat u ze over het algemeen zeer snel zal kunnen verkopen. Doet u hetzelfde met bijvoorbeeld een gouden munt van 1 troy ounce? In dat geval wordt de waarde groter, maar stijgt daarmee ook het risico. De koper zal dan ook meer zekerheid vragen (bijvoorbeeld op vlak van echtheid) waardoor ook de verkoper meer moeite zal moeten doen. Hoe dan ook mag het duidelijk zijn, zilver is en blijft een mooie en waardevolle aanvulling voor elke beleggingsportefeuille.

Silver Thursday

Rekening houdende met alle informatie die voor handen is moet het gezegd dat beleggen in edelmetalen altijd een bepaald risico met zich meebrengt. Bovendien geldt dat, waar beleggers actief zijn, er ook mensen zijn die trachten om de prijs te manipuleren. Omwille van deze reden vinden wij het dan ook belangrijk om u nog te wijzen op het verhaal van Silver Thursday. Zilveren donderdag staat in de geschiedenisboeken als een gebeurtenis welke plaatsvond op de Amerikaanse grondstoffenmarkt op donderdag 27 maart 1980. De gebeurtenis vond plaats nadat de broers Nelson Bunker Hunt, William Herbert Hunt en Lamar Hunt hadden getracht om de zilvermarkt in het nauw te drijven. Men dreef de zilverprijs op tot een werkelijk waanzinnige hoogte waarna de daaropvolgende, steile daling leidde tot behoorlijk wat paniek bij de handel in grondstoffen en futures. Ondanks het feit dat de Hunt broers in eerste instantie hadden gedacht er goed uit te komen bleek uiteindelijk het tegenovergestelde. Bent u wel geïnteresseerd in hetgeen er zich op deze legendarische dag heeft afgespeeld? Lees dan zeker even het artikel over Silver Thursday hier op deze pagina!

Het opslaan van zilver

Wanneer u van plan bent om over te gaan tot het aankopen van zilver in fysieke vorm is het wel zo dat u zeker rekening zult willen houden met de opslag er van. Eén gouden munt vertegenwoordigt op moment van schrijven ongeveer 75 keer de waarde van een zilveren munt welke over een gelijkaardig gewicht beschikt. Dit betekent dat u in de praktijk 75 zilveren munten nodig heeft om de waarde van één gouden munt te kunnen evenaren (met hetzelfde gewicht uiteraard). Bovendien is het ook mogelijk om over te gaan tot het aankopen van zilveren baren, maar deze zijn uiteraard een stuk zwaarder en bovendien ook vrij groot. Daar komt bovendien ook nog eens bij dat er toch een bepaalde waarde aan verbonden is en dat uw aankopen altijd kwetsbaar blijven voor bijvoorbeeld diefstal. Dit zorgt er voor dat het in de praktijk altijd van belang is om grondig na te denken over waar u, uw zilver precies gaat neerleggen en bovendien ook waar u ze gaat opslaan.

Uiteindelijk zilver

Voor zilver geldt dat het reeds voor duizenden jaren een product is waar de mensheid een bepaalde waarde aan toekent. Bovendien wordt zilver ook reeds al die tijd gebruikt in dagelijkse gebruiksvoorwerpen. Bovendien is het zo dat zilver sinds jaren 60 van de voorbije eeuw ook aanzienlijk vaker wordt gebruikt in de industriële productie. Het betreft hier bovendien een product welke ook bij menig aantal beleggers hoog op het verlanglijstje staat. Al deze verschillende zaken zorgen er voor dat er elke dag opnieuw een behoorlijke hoeveelheid zilver wordt gebruikt. De prijs die daarvoor moet worden betaald is sterk afhankelijk van de actuele koers. De zilverkoers kan zoals eerder reeds aangegeven in de praktijk ook meer dan behoorlijk fluctueren. De hamvraag voor menig aantal mensen is uiteraard of het gebruik van zilver (in de toekomst) dergelijke vormen zal gaan aannemen dat er op een zeker ogenblik sprake zal zijn van een bepaalde vorm van schaarste.
Naast bovenstaande stelt zich ook de vraag of zilver, bijvoorbeeld in vergelijking met goud ondergewaardeerd is of niet. Als we de statistieken mogen geloven is dat zeker het geval. Waarom is dit dan niet terug te zien in de prijs die voor zilver moet worden betaald? Wat niet is kan nog komen! Zilver is een product welke eigenlijk absoluut onmisbaar is. Dit bovendien binnen menig aantal verschillende sectoren. Omwille van deze reden is het zeer waarschijnlijk dat de waarde van zilver richting de toekomst zal toenemen. Wij geloven in ieder geval sterk in de toekomst van zilver en hopelijk doet u dat ook! Wij klinken op de toekomst van het zilver!